Бланки и типови документи

Образци на заявления, уведомления и служебни бележки

Документи за освобождаване от учебни часове и извиняване на отсъствия

Заявления от ученици и родители

  • Заявление за записване на ученик в дневна форма

  • Заявление за записване на ученик в самостоятелна форма

  • Заявление за явяване на поправителен изпит

  • Заявление за явяване на изпит в самостоятелна форма на обучение

  • Заявление за явяване на изпит за промяна на оценка

  • Заявление за явяване на изпит за промяна на оценка за X клас

  • Заявление за издаване на академична справка, удостоверение за завършен клас и други

  • Заявление за издаване на дубликат на диплома

  • Заявление в свободен текст

Служебни бележки, издавани от училище