Издаване на дипломи и дубликати

Информация и процедури за издаване на дипломи и дубликати

Диплома за средно образование

В дипломата за средно образование се вписват окончателните оценки по всеки учебен предмет с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван само във втория гимназиален етап, т.е. само в XI и в XII клас.
– В дипломата за средно образование се вписват резултатите от двата задължителни ДЗИ, както и резултатите от допълнителните (един или два) ДЗИ, ако са издържани успешно.
Общият успех в дипломата за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителните часове само в XI и в XII клас, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове само в XI и в XII клас (профилирана подготовка).
Окончателните оценки по всеки учебен предмет, изучаван в първия гимназиален етап, т.е. в VIII, в IX и в X клас, не участват при формирането на общия успех в дипломата за средно образование. В дипломата за средно образование задължително се вписва номерът на удостоверението за първи гимназиален етап, но не се вписват оценките от първи гимназиален етап.
– По желание на ученика (подадено заявление) към дипломата за средно образование може да се издаде приложение на чужд език: английски, немски или френски език. Всеки ученик има право само на едно такова приложение.
Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование на основание заповед за съответната година на министъра на образованието и науката за постигнат отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, включително от държавните зрелостни изпити, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Националната диплома е почетно отличие и има морална стойност. (Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование).

Процедури по издаване на дипломи и дубликати

  • Процедура за издаване на диплома за средно образование

  • Процедура за издаване на дубликат на диплома за средно образование

  • Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование