Екип от професионалисти

Ръководство, педагогически и непедагогически персонал

Организационна структура

Организационна структура

Ръководство

Маргарита Янакиева
Маргарита Янакиевадиректор

Орган за управление и контрол – управлява и представлява образователната институция, като ръководи и контролира цялата ѝ дейност

(с преподавателска заетост по
английски език)

087 822 1368
m.yanakieva@elsruse.eu

Милена Бъчварова
Милена Бъчваровазаместник-директор

Учебна дейност

(с преподавателска заетост по
английски език)

089 999 0761
m.bachvarova@elsruse.eu

Емил Панайотов
Емил Панайотовзаместник-директор

Административно-стопанска дейност

(с преподавателска заетост по
английски език)

089 999 0762
e.panayotov@elsruse.eu

Преподавателски състав

Биляна Аспарухова
b.asparuhova@elsruse.eu
Гергана Грозданова
g.grozdanova@elsruse.eu
Петя Великова
p.velikova@elsruse.eu
Силвана Иванова
s.ivanova@elsruse.eu

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Весела Атанасова
v.atanasova@elsruse.eu
Галена Александрова
g.alexandrova@elsruse.eu
Магдалена Миланова
m.milanova@elsruse.eu
Мая Мицова
m.mitsova@elsruse.eu
Милена Чернева
m.cherneva@elsruse.eu
Светлина Сачева
s.sacheva@elsruse.eu
Таня Руменова
t.rumenova@elsruse.eu
Явор Стамболиев
ya.stamboliev@elsruse.eu

НЕМСКИ ЕЗИК

Анета Георгиева
a.georgieva@elsruse.eu
Ралица Луканова
r.lukanova@elsruse.eu

РУСКИ ЕЗИК

Лариса Николова
l.nikolova@elsruse.eu

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Милена Стойчева
m.stoycheva@elsruse.eu
Диляна Стефчова
d.stefchova@elsruse.eu
Ралица Чакърова
r.chakarova@elsruse.eu
Румяна Йорданова
r.yordanova@elsruse.eu
Кремена Дюлгерова
k.dyulgerova@elsruse.eu
Надежда Стодева
(ръководител направл. ИКТ) 089 871 3288 n.stodeva@elsruse.eu
Светлана Колчева
sv.kolcheva@elsruse.eu
Виктор Савов
v.savov@elsruse.eu
Цветолюб Василев
cv.vasilev@elsruse.eu
Васил Ранов
v.ranov@elsruse.eu
Ирена Кацарова
i.katsarova@elsruse.eu
Десислава Иванова
d.ivanova@elsruse.eu
Маргарита Нинова
m.ninova@elsruse.eu
Павлинка Ангелова
p.angelova@elsruse.eu
Мария-Десислава Атанасова
m.atanasova@elsruse.eu
Елена Димитрова
e.dimitrova@elsruse.eu
Анета Манева
a.maneva@elsruse.eu
Георги Георгиев
g.georgiev@elsruse.eu
Огнян Тончев
o.tonchev@elsruse.eu
Цветан Тошков
c.toshkov@elsruse.eu
Мира Лунгова
m.lungova@elsruse.eu

Административен персонал

Кремена Василева
Кремена Василеваглавен счетоводител

Финансово-счетоводна дейност

k.vasileva@elsruse.eu

Емилия Тодорова
Емилия Тодоровазавеждащ административна служба

Административно обслужване

e.todorova@elsruse.eu

Нели Петкова
Нели Петковакасиер-домакин

Стоково-материална дейност

n.petkova@elsruse.eu