• Закон за предучилищното и училищното образование

 • Закон за професионалното образование и обучение

 • Закон за достъп до обществена информация

 • Закон за обществените поръчки

 • Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 • Наредба № 1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

 • Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата

 • Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда

 • Наредба № 4 за учебния план

 • Наредба № 5 за общообразователната подготовка

 • Наредба № 6 за усвояването на българския език

 • Наредба № 7 за профилираната подготовка

 • Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

 • Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

 • Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 • Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

 • Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 • Наредба № 24 за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване

 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител

 • Наредба за приобщаващото образование

 • Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 • Наредба за ученическите туристически пътувания

 • Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

 • План за действие до 2024 г. към Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)