• Стратегия за развитие на АЕГ „Гео Милев“ за периода 2023–2028

  • План за действие и финансиране на дейностите по реализиране на Стратегията за периода 2023–2028
  • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи – 2023/2024

  • Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2023/2024

  • Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – 2023/2024

  • Мерки за повишаване на качеството на образование – 2023/2024

  • Механизъм за противодействие на училищния тормоз