• Стратегия за развитие на АЕГ „Гео Милев“ за периода 2020–2024

  • План за действие и финансиране на дейностите по реализиране на Стратегията – 2022/2023

  • Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи – 2022/2023

  • Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2022/2023

  • Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – 2022/2023

  • Мерки за повишаване на качеството на образование – 2022/2023