Училищни графици

Контролни и класни работи, консултации, родителски срещи

  • График на часовете и междучасията – 2023/2024 г.

  • График за провеждане на контролни и класни работи – 2023/2024 г. – II срок

  • График за провеждане на консултации с учениците – 2023/2024 г. – II срок

  • График за консултиране на ученици, учители и родители от педагогическия съветник – 2023/2024 г.

  • График за провеждане на приравнителни изпити – 2023/2024 г.

  • График за провеждане на родителски срещи – 2023/2024 г.