Профилирана подготовка

Информация, профилиращи предмети, програми

Информация

Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа:
1. първи гимназиален етап – от VIII до Х клас включително;
2. втори гимназиален етап – от ХI до ХII клас включително.

В АЕГ „Гео Милев“ се предлага профилирано и професионално средно образование. Профилираното образование се осъществява чрез общообразователна (раздел А – ЗУЧ) и разширена (раздел Б – ИУЧ) подготовка – в първи гимназиален етап, и чрез общообразователна (раздел А – ЗУЧ) и профилирана (раздел Б – ИУЧ) подготовка – във втори гимназиален етап. Профилираната подготовка се отнася само за профил „Чужди езици“ (т.е. за „езиковите“ паралелки, а не за професионалната паралелка).

Профилираната подготовка се придобива чрез изучаване в XI–XII клас на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил, и обхваща задълбочени за определен профилиращ предмет и комплексни за даден профил познания и компетентности. Съгласно рамковия училищен учебен план в АЕГ „Гео Милев“, приет от Педагогическия съвет и съгласуван с Обществения съвет на гимназията, профилиращите предмети са четири – двата чужди езика, определени на национално ниво с избора на профил „Чужди езици“, и още два, които учениците избират в края на Х клас измежду предлаганите в гимназията комбинации. Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за ХI и за ХII клас и не могат да бъдат променяни.

Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. Общият брой часове за профилирана подготовка е 20 часа седмично. Всеки от профилиращите предмети се изучава с 5 учебни часа седмично – 4 часа задължителни модули и 1 за модул по избор.

Съгласно Споразумение за сътрудничество между Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, утвърдено от министъра на образованието и науката, се осъществява съвместна учебна и методологична дейност по задължителните модули по учебните предмети „Информационни технологии“ и „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап с помощта на преподаватели от РУ в съвременно оборудваните лабораторни и компютърни зали на университета. Усвояването на знания и умения в областта на ИТ, STEM и бизнес науките в академична среда улеснява прехода от средно към висше образование.

Резултатите от обучението по конкретни задължителни и/или избираеми модули за придобиването на профилираната подготовка може да се признава от университетите в България за натрупани кредити във висшето образование при условия и по ред, определени от съответното висше училище.

Избор на профил

На учениците в X клас се предлага избор от следните 6 комбинации за изучаване на трети и четвърти профилиращ предмет от Раздел Б в XI и XII клас:

 

Трети профилиращ предмет Четвърти профилиращ предмет
Български език и литература История и цивилизации
Математика Информационни технологии
Математика Изобразително изкуство
Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
Предприемачество Информационни технологии
Изобразително изкуство Информационни технологии

Кандидатстване и подбор при избора на профил

В края на Х клас всеки ученик със съгласие на родител/настойник подава заявление с предпочитаните от него 3 комбинации за трети и четвърти профилиращ предмет. В случай че броят ученици, желаещи да изучават съответните профилиращи предмети, е по-голям от 26 или е под минимума за образуване на група, ще бъде направено вътрешно класиране въз основа на годишен успех по конкретни предмети от IX и Х клас. По този начин ще се даде предимство за задълбочена профилирана подготовка по съответния учебен предмет на ученици с траен интерес и положени усилия в дадената област. Максималният бал е 36.

Комбинации за трети и четвърти профилиращ предмет и предмети, оценките от които ще се взимат предвид при формиране на групите за профилирана подготовка:

 

Трети профилиращ предмет Четвърти профилиращ предмет Годишен успех по
Български език и литература История и цивилизации БЕЛ, История, География
Математика Информационни технологии Математика, ИТ, Физика
Математика Изобразително изкуство Математика, ИТ, Изобразително изкуство
Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Биология, Химия, Физика
Предприемачество Информационни технологии Математика, ИТ, География
Изобразително изкуство Информационни технологии Математика, ИТ, Изобразително изкуство

 

В случай, че не се сформира група за комбинацията от трети и четвърти профилиращ предмет „Изобразително изкуство и ИТ“, на учениците, които проявяват интерес към изобразителното изкуство, се предлага възможност да изучават изобразително изкуство в XI и XII клас и да работят върху своето портфолио в рамките на 2 часа/седмица като ФУЧ.

За да направите информиран избор на трети и четвърти профилиращ предмет, Ви молим да се запознаете предварително с учебните програми за профилирана подготовка и да обсъдите в семейството предпочитанията на учениците.

Допълнителни разяснения учениците могат да получат от класните ръководители или ръководството по всяко време.

Класиране по профили и групи

  • Списъци на учениците в отделните профили и групи за XI клас 2024/2025 г. и XII клас 2025/2026 г.

  • Списъци на учениците в отделните профили и групи за XI клас 2023/2024 г. и XII клас 2024/2025 г.

  • Списъци на учениците в отделните профили и групи за XI клас 2022/2023 г. и XII клас 2023/2024 г.

Програми за профилирана подготовка