Обща информация за учебните предмети

За да видите учебните програми по предмети, посетете страница „Учебни програми“.

Обучението по български език и литература в гимназията се извършва по установени и уеднаквени критерии и стандарти. Съобразено е напълно с учебните програми за съответните класове. Целта на преподавателите по предмета е да разширят и допълнят знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и да развият комуникативните и социокултурните компетентности на учениците; да дадат отлична научна подготовка на възпитаниците на гимназията за покриването на държавните образователни стандарти и за успешното им представяне на НВО и ДЗИ. Допълнителният час по БЕЛ – ИУЧ в VIII и X клас дава възможност на учениците по-плавно да се адаптират към изискванията на ново училище, както и да се представят успешно на НВО в края на първи гимназиален етап.

Обучението по български език и литература е насочено към придобиване на практически умения за прилагане на нормите на СБКЕ, към изграждането на комуникативните компетентности на учениците; към запознаване, анализиране на литературни творби от чуждата и от българската литература; към умението на учениците да правят публично изказване по научен проблем; да създават есе по житейски проблем; да затвърждават знанията си за  основни литературни понятия; да пишат  интерпретативно съчинение и/или есе по общочовешки и глобални теми. 

Дейностите в учебните часове са свързани с прилагане на различни подходи, методи и стратегии на обучение. Акцентът често се поставя върху компетентностния подход в обучението. Привърженици сме на постепенното придобиване на знания. Индивидуалната и екипната работа имат за цел да насърчат творческото мислене и мотивацията на учениците да покажат най-доброто от себе си в учебния процес. Учениците често са провокирани от своите преподаватели да прилагат моделите на поведение от литературните творби и да решават житейски казуси, спазвайки принципите на толерантността и отстоявайки ценностния модел на родното, разсъждавайки върху понятията добро и зло. 

Профилираната подготовка по български език и литература във втори гимназиален етап (XI и XII клас) цели да развие общата езикова култура на учениците; да задълбочи познанията им по литература, свързани с  посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по избор на учителя, включително и от съвременната българска литература. Основен акцент се поставя върху практическата насоченост в овладяването на комуникативните компетентности, които са свързани с уменията за създаване на интерпретативно съчинение, есе; върху практическата насоченост за добра подготовка за ДЗИ по български език и литература.  

Модул Езикът и обществото е насочен към овладяване на специфични знания, умения и отношения, основани на връзката между различните равнища на езиковата структура и различните варианти на социалната структура и между механизмите за въздействие на социалните фактори върху езика и ролята, която езикът играе в обществото. 

Модул Езикови употреби е насочен към изграждане на компетентности, свързани с използването на езика като инструмент на комуникацията, за да се създават и изпълняват различни по характер и предназначение словесни действия. Акцентира се върху прилагането и използването на речеви стратегии и похвати с цел реализиране на адекватно речево поведение. 

Модул Диалогични прочити е насочен към изграждането на умения за конструиране и интерпретиране на интертекстуални отношения между литературни текстове или между литературни текстове и произведения от други изкуства. Чрез разглеждането на различните интерпретации, които получава една тема в различни произведения, се формира отношение към литературата като специфичен начин на проблематизиране на морални и граждански въпроси в съответствие с динамиката на социалния и културния опит. 

Модул Критическо четене е насочен към изграждане на компетентности за интерпретация на текстове, които провокират преосмисляне на стереотипи и мисловни модели, а от друга страна, развиват умения за аналитично вглеждане в смислопораждащите механизми на литературния текст. 

Обучението в рамките на избираемия модул в ХІ клас има за цел да разшири и допълни знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците, а в ХІІ клас обучението е насочено към изграждането на умения за  конструиране и интерпретиране на интертекстуални отношения между литературните текстове и произведенията от други  изкуства. 

Учениците от профил Български език и литература традиционно участват и често печелят призови места в литературни конкурси на областно, национално и международно ниво.

ЧУЖДОЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

За новото поколение българи владеенето на два и повече чужди езици все повече се превръща в необходимост. Настъпилите процеси на социалнополитическата и икономическа интеграция на страните в Европа и в света превърнаха владеенето на чужди езици в необходимост за младото поколение в България. Чуждият език дава възможност за обучение и намиране на работа в международна среда, както и за активно участие в съвместни проекти с представители на други културни и езикови общности.

Изучаването на „втори“ чужд език (немски, френски или руски) започва от IX клас. За учениците от профил „Чужди езици“ това е вторият задължителен профилиращ предмет във втори гимназиален етап (IX–XII клас). В края на XII клас учениците постигат ниво В1.1 за профил „Чужди езици“ и ниво А2 за професионалната паралелка. Профилираната подготовка по „втория“ език във втори гимназиален етап (XI и XII клас) се осъществява в 5 модула: „Устно общуване“, „Писмено общуване“, „Език и култура“, „Езикови практики“ и „Бизнес комуникация“. Тя е насочена към насочено към усвояване на знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика, както и с очакваните резултати от обучението по съответния чужд език.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Учебният план за VIII клас предлага интензивно изучаване на английски език с 648 часа както за учениците от профил „Чужди езици“, така и за тези от професионална паралелка „Компютърна анимация“. В края на Х клас се очаква учениците да постигнат ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), а в края на XII клас – ниво В2 за профил „Чужди езици“ и ниво В2.1. за професионалната паралелка.

Обучението по английски език е насочено към интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане. Тематичните области, езиковите средства и речевите дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас през целия етап на обучение.

Дейностите в учебните часове по английски език са свързани с прилагане на различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот.

Обучението се осъществява чрез прилагане на личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход. Акцентът е върху практическата насоченост на обучението, формиране на базова култура и развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците. Изгражда се нагласа за междукултурно общуване, толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, както и на чувство за национална идентичност при изучаване на социокултурната информация за Обединеното кралство и САЩ.

Профилираната подготовка по английски език във втори гимназиален етап (XI и XII клас) цели да развие общата и езикова култура на учениците чрез запознаване с основните периоди, стилове и направления на английската и американска литература, включително значимите автори, произведения и жанрове.

По модул „Култура и междукултурно общуване“ и модул „Бизнес комуникация“ учениците се запознават с актуални теми от действителността в англоезичния свят и придобиват реални умения за общуване в бизнес среда.

Работата по езика се допълва от помощник-учители от САЩ, осигурени в рамките на програма „Фулбрайт“ на Българо-американска комисия за образователен обмен. Те подпомагат учениците да развиват компетентностите и уменията си в устната реч в естествена среда и в разнообразен контекст.

Традиционно учениците ни масово се включват и печелят призови места на състезанията по речеви и комуникативни умения на английски език, по творческо писане на английски език, дебати и публична реч на английски език, театър на английски език.

В края на всяка учебна година учениците по свое желание полагат в училище международно признатия изпит на Кеймбридж като отличното им представяне им осигурява сертификат за познания и владеене на английски език на ниво С1/С2 от ОЕЕР.

НЕМСКИ ЕЗИК

Обучението по немски като „втори“ чужд език се води съобразно най-новите методики, на базата на много богат учебен материал. Обучението по немски език е тясно свързано с обучението по английски език и обучението по роден език и култура. Комуникативните умения и стратегии, придобити от други езици, служат като опора през целия учебен процес. Основната цел на обучението по немски е комуникация чрез езика. Придобитите знания и умения мотивират ежегодно ученици от АЕГ „Гео Милев“ да участват в Многоезичното състезание с немски и английски език, в Международната олимпиада на Гьоте институт и в Националното състезание по немски език, организирано от КЛЕТ – България, а представянето им е винаги успешно. Не е случаен и фактът, че все повече ученици от гимназията продължават образованието си в Германия или Австрия и прави нашите възпитаници конкурентоспособни не само на българския, но и на международния пазар на труда.

РУСКИ ЕЗИК

Повишеният интерес към руския език e логично следствие от съвременната необходимост за владеене на повече езици – както западни, така и атрактивни източни езици и култури.

Изучаването на руския дава на завършилите гимназията по-големи възможности при кандидатстването им в български и чуждестранни университети, позитивно влияе на кариерата им и способства за реализацията им на пазара на труда.

В часовете по руски език учениците придобиват много добри комуникативни умения, които усъвършенстват, работейки през летните месеци в сферата на туризма. Получените разнообразни страноведчески знания за Русия и обогатената обща култура помагат на младите хора в олимпиади, състезания и конкурси.

Любовта към руската поезия и артистичните си наклонности гимназистите изявяват в драматизации на малки пиеси по произведения на руски автори и в рецитали по стихове на руски класици. Съприкосновението с руската култура носи удовлетворение и е стимул за по-нататъшно усъвършенстване на изучаващите езика.

Хорариумът от 659 часа за целия курс на обучение позволява явяването на изпит за сертификат за владеене на езика.

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Френският език като „втори“ чужд език е предпочитан от учениците, които желаят да излязат от гимназията със знания и умения, позволяващи им свободно да общуват в съответната среда. Обучението се води по най-съвременните оригинални френски методики, които дават възможност на учениците да се явят на изпит за придобиване на международен езиков сертификат DELF.

Завладени завинаги от френската култура и благодарение на езиковия сертификат, някои ученици продължават обучението си във Франция по желаните от тях специалности в областта на икономиката, правото, изкуствата.

Учениците участват ежегодно в проявите по случай 20-ти март – Международния ден на франкофонията.

Математика се изучава  през целия курс на обучение. Обучението е насочено за овладяване на компетентности, свързани с постигане на държавните образователни стандарти, изграждане на умения за моделиране на реални или теоретични ситуации. В VIII и X клас учениците изучават допълнителен час математика в часовете по избираема подготовка с цел по-плавна адаптация към изискванията през първата година и допълнителна подготовка за национално външно оценяване  по математика при завършване на първи гимназиален етап. Учениците успешно се представят на олимпиади и математически състезания.

В XI и XII по избор на учениците математика се изучава като профилиращ предмет с 5 учебни часа на седмица. Изучават се четири задължителни модула и по един избираем модул. Учениците получават подготовка за тяхното бъдещо обучение във висши учебни заведения.

Обучението по информационни технологии се реализира в часове за:

  • общообразователна подготовка в VIII, IX и X клас;
  • профилирана подготовка по задължителни модули в XI клас – М1 „Обработка и анализ на данни“, М2 „Мултимедия“ и избираем модул „Инструменти за обработка на данни“;
  • профилирана подготовка по задължителни модули в XII клас – М3 „Уебдизайн“, М4 „Решаване на проблеми с ИКТ“ и избираем модул „Дигитални системи и технологии“.

Екипът осигурява специална подкрепа на осмокласниците за тяхната адаптация през първата учебна година в гимназията. Във факултативни учебни часове по един час седмично те придобиват умения за работа с облачните технологии и използване на приложенията за обучение на Google.

Обучението по ИТ се осъществява във високотехнологичните зали на училищния STEM център. В рамките на партньорството с Русенски университет „Ангел Кънчев“ от 2020 година част от учебните занятия по ИТ – профилирана подготовка се провеждат на територията на университета от университетски преподаватели.

При стартиране на учебната година се формират клубни форми като „Роботика“ за работа по интереси според желанията на учениците.

Преподавателите по ИТ имат обща нагласа, че дигиталната грамотност трябва да се пренесе към всички предметни области и в компютърните зали се преподават нематериални умения, необходими за справяне с предизвикателствата на 21. век – решаване на проблеми, логическо и критично мислене.

История и цивилизации се изучава като част от общообразователната подготовка в първи етап на средното образование в IX и X клас, а също и като профилиращ предмет във втори гимназиален етап.

В IX клас предметът се изучава с хорариум от 144 часа. Съдържанието на общообразователната подготовка започва с Европейския Ренесанс и завършва със Съвременната епоха. В Х клас предметът се изучава 126 часа и представлява пълен курс по българска история – от първи свидетелства за живот по днешните български земи до наши дни.

В XI и XII клас учениците имат възможност да изберат история и цивилизации като профилиращ предмет. В XI клас обучението обхваща историята на европейските общества от епохите Античност, Средновековие и Ново време. В XII клас съдържанието на профилираната подготовка по история и цивилизации обхваща периода от навечерието на Първата световна война до началото на XXI век.

В процеса на обучение учениците изучават значимите политически, стопански, социални и културни процеси в българската, европейската и световна история. То е насочено към надграждане на компетентности по отношение на разбиране и осмисляне на държавни модели, политически идеологии и функциониране на политическата власт. Акценти са поставени върху възникването и еволюцията на демократичния политически модел и предизвикателствата пред него в наши дни. Едновременно с представянето на значимите политически, стопански, социални и културни процеси в европейски и световен мащаб, съществено място е отделено на превратностите на българското историческо развитие и на мястото на България в съвременния свят. Разглеждането на българската история в контекста на световната дава възможност да се определят мястото и ролята на България в значимите исторически процеси, довели до формирането на идеологията и практиките на сега съществуващите демократични държави. Чрез представяне на динамиката на процесите на Новото време и Съвременността се осмислят проекциите на значимите феномени на историческото развитие, формира се активно отношение към демократичните ценности на обществото. Развиват се и се затвърждават умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание, като акцентът е поставен върху уменията за учене, за развиване на критично мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване на собствена позиция.

Предметът „География и икономика“ в обучението в IX и Х клас има за цел да формира знания за природата и обществото, както и тяхното взаимодействие. Първият основен акцент е свързан с природните компоненти, тяхната същност, особености и развитие, както и на природно-географските комплекси. Вторият основен акцент е насочен към световното стопанство. Важно място е отделено на съвременната политическа карта на света, анализа на актуалната езикова и религиозна структура на земята. Не са пренебрегнати и основните глобални проблеми на съвременността – екологичен, суровинен, продоволствен. Третият основен акцент се отнася към природната и социално-икономическата география на България – географските региони на страната със своята специфика.

Целта на учебния предмет е да подпомогне личностното развитие и себепознание на учениците чрез развиване на умения за самостоятелно, критично и творческо мислене. Основни съдържателни акценти в VIII клас са осмисляне на ежедневния опит и изучаване на различни психологически модели за самопознание и развитие, а в ІХ клас – осъзнаването на взаимоотношенията между личност и общност и изучаване на основни етически и естетически ценности.  Основна цел на обучението по предмета в Х клас е да подпомогне развитието на автономна личност, която е подготвена да участва съзнателно и конструктивно в живота на социалната общност.

Учениците участват в дискусии, решават дилеми и казуси, работят по творчески задачи (индивидуално или в екип), провеждат проучвания и представят резултати пред връстниците си. Част от учебното съдържание се усвоява посредством проектнобазирано обучение (най-често с интердисциплинарни и мултидисциплинарни аспекти).

На талантливите ученици се предоставя подкрепа за участие в олимпиада, състезания и конкурси.

В IX–X клас учебният предмет се изучава на английски език като обучението интегрира и надграждане на езиковите компетентности на чужд език.

В часовете по предмета (по 1 час/седмица в XI и XII клас) учениците надграждат личностното си и социално развитие и се подготвят за участието си в демократичното общество, като активно участват в дискусии/дебати, работят по проекти, решават казуси и провеждат проучвания. С цел разширяване на знанията и развиване на умения учениците имат възможност да се срещат с представители на институции, НПО и бизнес организации, както и да участват в олимпиади и конкурси.

Предметът се изучава от учениците от професионалната паралелка „Компютърна анимация“ в VIII клас с 1 час/седмица. Целта е запознаване с основни понятия и идеи в сферата на икономиката и предприемачеството, както и развиване на инициативност и предприемчивост. При работата се акцентира върху развитието на личностния потенциал и формиране на преносими умения. Задачите (индивидуални и екипни) провокират творческо и иновативно мислене и насърчават учениците да се включват в дискусии, да провеждат проучвания, да решават проблеми и да създават реални продукти/прототипи. При възможност в часовете се провеждат срещи с представители на бизнеса, а заинтересованите от участие в различни конкурси, състезания и форуми получават допълнителна подкрепа от учителя.

Профилираната подготовка в XI и XII клас обхваща 4 задължителни модула –„Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“, и два избираеми модула „Маркетинг и комуникация“ и „Лидерски умения и екипна ефективност“.  Обучението е насочено към развитие на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“, дефинирана в Европейската референтна рамка, както и към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с познаването и самоанализа на собствената индивидуалност, изследването на света на труда, изграждането и развитието на умения за избор и планиране на кариера. Целта на обучението в модула е да формира управленска култура, познаване на основните управленски функции, овладяване на процеса на вземане на управленски решения, принципите за управление на човешките ресурси, комуникациите и използването на ИКТ в управлението. Обучението се осъществява от висококвалифицирани университетски преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Обучението е насочено към усвояване на знания и формиране на умения, отнасящи се до структурата на човешкия организъм, жизнените процеси, извършващи се в него, с акцент върху опазване на здравето, за химичния състав, структурата, процесите и възпроизводството на клетката. Целта е на структурна и функционална основа формиране на понятия, свързани с клетъчната организация и функциониране на материята и усвояване на практически умения за наблюдения на клетки, клетъчни структури и процес, както и на изграждане на цялостна представа за йерархичните равнища на организация на живата материя.

В IX и Х клас предметът се изучава на английски език. Прилагат се компютърни технологии за илюстриране на учебното съдържание. Използват се интерактивни методи на преподаване и се поставя акцент върху практическото приложение на знанията във всекидневието.

Учениците от XI и XII клас имат възможност да изберат предмета като профилиращ. Учебните програми за модулите по профилирана подготовка във втори гимназиален етап „Клетката – елементарна биологична система“, „Многоклетъчна организация на биологичните системи“, „Биосфера – структура и процеси“ и „Еволюция на биологичните системи“ като съдържание надграждат знанията, уменията и отношенията, формирани в учебния предмет биология и здравно образование, първи гимназиален етап. Учениците получават задълбочени знания и се подготвят за държавен зрелостен изпит по предмета и за успешното полагане на кандидатстудентските изпити за медицинските университети в България.

Обучението по физика и астрономия се провежда в изследователско звено „Технологии и инженеринг“ на новоизградения STEM център. Учебният  процес се реализира в съответствие с учебните програми с подходящо онагледяване с опити и мултимедийни продукти. Резултатите на учениците се оценяват чрез устни и писмени изпитвания, лабораторни упражнения и проекти. Традиционно в училището се провеждат открити уроци пред учители от града и други област и представители на РУО, с цел обмяна на добри педагогически практики. 

Целенасочено се работи с изявени ученици за участието им в конкурси и състезания. Важно място за творческите изяви в работата на учениците заема и работата за приложение на изученото в часовете по физика и астрономия чрез езика на фотографията, литературата и изобразителното изкуство. Ежегодно с различни дейности и инициативи се отбелязват Световния ден на астрономията и годишнини, свързани с учебния предмет.

Като експериментална наука химията дава изключителни възможности за развитие на ключови компетентности сред учениците. В часовете се работи за опознаване на основните принципи и закони и най-вече тяхното научно обяснение. Изграждат се умения за използване на научните данни и техният анализ. Идентифицират се проблемите в околната среда и се търсят решения за тяхното предотвратяване.

В обучението по химия и опазване на околната среда се стимулира експерименталната работа при усвояване на учебния материал. Изследователското звено „Природа и здраве“ на модерния STEM център предоставя богата база от пособия и консумативи за извършване на лабораторни упражнения, съобразно най-новите изисквания за безопасност, осигуряваща смислено иновативно обучение.

Учениците от XI и XII клас от профил биология и химия решават задачи, които са съобразени с учебната програма по химия за кандидатстване в медицинските университети. Ежегодно представят опити, които сами са подготвили за „Деня на отворените врати“.

В училището се провежда състезание по химия с ранг на приемен изпит за кандидатстване в ХТМУ – София.

Музиката е един от учебните предмети, който придава на учениците отношението към красивото и към изкуството като цяло и  обогатява тяхната обща култура във всички сфери на музикалното изкуство. С помощта на документални и игрални филми, разказвани истории от истински изпълнители и участници свързани със самите процеси от развитието на музиката,  учениците от първи гимназиален етап проследяват пътя на музиката във всички нейни направления:

  • VIII клас: История на класическата музика в Западна Европа и България.
  • IX клас: Възникването и развитието на поп, рок и джаз музиката зад океана, в Европа, и в България.
  • X клас: Дигитализацията на музиката, шоу бизнес и музикалната индустрия като бизнес.

Часовете по изобразително изкуство дават възможност на учениците да развият своите творчески способности. Обстановката в кабинета подпомага опознаването на света на изобразителното изкуство и развиването на креативните способности.

Учениците имат възможност да изучават изобразително изкуство не само в часовете по задължителна подготовка, но и в часове по профилирана подготовка.

В професионалната паралелката „Компютърна анимация“ се провежда обучение за придобиване на знания, умения и компетентности в областта на визуалните и аудио-визуалните изкуства.

Клуб „Арт студио“ е място, където младите таланти творят и се развиват в артистична среда.

Учениците участват в конкурси, пленери и различни инициативи, в които да представят своите творчески идеи по различни теми.

Училището разполага със спортна зала, оборудвана с баскетболно, хандбално и волейболно игрище, фитнес уреди и различни пособия за интересно протичане на часовете по физическо възпитание и спортни дейности. В двора се намира обновено футболно игрище с осветление. Паркът, в който е разположена гимназията, предразполага учениците да се отдадат през свободното си време на любимите спортове. Към училището има сформирани отбори по волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон  и шахмат. Специално внимание се обръща на българските народни танци и фолклор. Възпитаниците на  гимназията многократно са доказвали на различни състезания, че са и добри спортисти, умеят да се борят и да постигат целите си.