Основни цели

Повишаване на музикалната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности. Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално наследство. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците.

Очаквани резултати

Осигурени условия за развитие на таланта и личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в училищната инструментална група. Повишена музикална култура и стимулиран интерес към богатото музикално наследство.

Теми и дейности

Програмата за провеждане на занимания и творческа изява на клуб „Инструментална група“ включва теми и дейности за подготовка на компетентности в областта на музикалното изкуство. Работа с отделните групи музикални инструменти, микрофонна техника и сценично поведение. Целта е да се развият индивидуалните таланти на учениците и изграждане на добър екип (музикална група).

Клубът започна дейността си на 12.10.2022 г. като успешно реализира поставените цели и задачи от програмата през учебната 2022/2023 г., включително подготовката за Юбилейния концерт.

През настоящата учебна 2023/2024 г. към клуба се присъединиха нови членове, които с таланта си обогатяват и надграждат музикалното звучене. Акцент в дейността е подготовката и успешно представяне на концерта „Английска гимназия и приятели“ – 19.11.2023 г.

Общ брой часове по програма:

80 учебни часа общо (1 уч. час – 45 мин.), от които 72 часа за занимания и 8 часа за творчески изяви (вътрешноучилищни и междуучилищни срещи)

Брой участници:

11 ученици (от IX, X, XI и XII клас)

Място на провеждане:

кабинет по музика

Ден и час на провеждане:

понеделник 14:40 – 16:55 ч.

Цветолюб Василев