Обща информация

Клубът по творческо писане на английски език развива въображението и творческия порив на учениците. Основна цел е подпомагането на изграждането на собствен стил на творческо изразяване в стимулираща среда. Същевременно с повишаването на своята естетическа, езикова и обща култура, участниците придобиват умения за генериране и споделяне на идеи, работа в екип и атрактивно представяне на творческите си проекти.

Теми и дейности

Общ брой часове по програма:

50 учебни часа

Брой участници:

ученици от IX–XI клас

Място на провеждане:

ет. 1, ст. 8

Ден и час на провеждане:

четвъртък – 14:35–16:05

Таня Руменова