Основни цели

Основната цел на клуба е учениците да разпознават начините, по които финансовите им избори влияят върху качеството им на живот. Разширяват се придобитите знания за кръгообразния поток на икономическата дейност и ролята на домакинствата. Формират се умения за отчитане на финансовите измерения при целеполагане и планиране. Разширяват се придобитите знания и умения за управление на личните финанси във всички техни аспекти – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, бюджетиране, поемане на дълг, управление на риска, планиране на пенсионни доходи и разумно потребление. Надграждат се уменията за кариерно ориентиране.

Теми и дейности

Учебното съдържание е структурирано в 12 теми, разпределени в 72 учебни часа и включва: движение на парите в икономиката, образование, кариера, доходи, житейски събития, ролята на държавата, бюджетиране, спестяване, дълг, платежни услуги, инвестиране, управление на риска, пенсиониране, разумен потребител. Към всяка тема се насърчават разнообразни практически дейности – провеждане на проучвания, анализ и обработка на резултати, чрез което се подпомага изграждането на умения за вземане на аргументирани решения. В процеса на работа се осъществяват посещения във финансови, информационни и статистически институции. На учениците се предоставя възможност както за самостоятелна, така и за екипна работа с различни източници на информация, като се стимулират критичното мислене и уменията за презентиране.

Общ брой часове по програма:

72 учебни часа

Брой участници:

11 ученици (от X клас)

Място на провеждане:

ет. 2, ст. 17

Ден и час на провеждане:

Диляна Стефчова