Прием на ученици в АЕГ „Гео Милев“

Информация за приема в VIII клас и прием при наличие на свободни места

Прием след VII клас

НВО

юни 2024 г.

Учениците, които завършват VІІ клас, през месец юни се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и на национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в VIII клас.

Националните външни оценявания се провеждат в училището, в което се обучават учениците, по график, както следва:

 • български език и литература 19 юни 2024 г., начало 09:00 часа
 • математика 21 юни 2024 г., начало 09:00 часа
 • чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа

Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на сайта на МОН до 02 юли 2024 г. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящия номер от служебната бележка и ЕГН. Учениците, които успешно издържат НВО и завършат VII клас, получават свидетелство за основно образование.

Подаване на документи за участие в приема

08 – 10 юли 2024 г.

За да продължат образованието си в VІІІ клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране е в периода от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.
Заявленията за участие в първи и трети етап на класирането се подават по един от следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН;
 • в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

Входът в платформата за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили VІІ клас.

Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава:

 • на първо място в заявлението се вписва най-желаният профил или най-желаната специалност от професия;
 • на второ – следващата по желание специалност и т.н.

Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности в заявлението. Желаните профили и специалности от професии се избират от падащо меню в рубриката „Желания“.
Учениците, които кандидатстват, трябва да отговарят на следните условия, определени в чл. 55, ал. 1, чл. 63, ал. 1, т. 5 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител/настойник.
При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалността „Компютърна анимация“;
 • документ за самоличност на кандидата.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап става на
електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети, в периода от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места.

Учениците, приети по второ и следващо желание, имат следните възможности:

 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране в училището.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран, са:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство (само за записване в професионална паралелка).

Във втори етап на класиране участват:

 • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
 • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап, не участват във втория етап на класиране и губят мястото си.

Втори, трети и четвърти етап на класиране

19 юли – 12 август 2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране (до 19 юли 2024 г.)

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране (22 – 24 юли 2024 г.)

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране (25 юли 2024 г.)

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (26 и 29 юли 2024 г.)

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране (до 30 юли 2024 г.)

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране (31 юли – 01 август 2024 г.)

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране (до 02 август 2024 г.)

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране. (05 – 06 август 2024 г.)

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране (до 07 август 2024 г.)

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране (08 – 09 август 2024 г.)

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране (до 12 август 2024 г.)

Обявяване на записалите се ученици

до 14 септември 2024 г.

Ако и след четвъртия етап на класиране все още има незаети места, попълването им и записването на ученици става в срок, определен от директора, но не по-късно от 11 септември 2024 г.

Утвърждаването на осъществения държавен план-прием става в срок до 14.09.2024 г.

Свободни места за ученици в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

В момента няма свободни места за ученици в АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Клас Профил /Специалност Брой места Чужд език Подробности Забележка