Прием на ученици в АЕГ „Гео Милев“

Информация за приема в VIII клас и прием при наличие на свободни места

Прием след VII клас

 • Утвърден брой места за прием в VIII клас в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

 • Информация за приема в VIII клас в АЕГ „Гео Милев“ – Русе
 • Презентация за приема в VIII клас в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

 • Рамков учебен план – профилирано средно образование, профил „Чужди езици“
 • Типов учебен план – професионално средно образование, специалност „Компютърна анимация“

 • Заповед на министъра на образованието и науката – график за приема
 • Заповед на министъра на образованието и науката – изменение и допълнение на графика за приема

 • Процедура за кандидатстване стъпка по стъпка

НВО

юни 2023 г.

Учениците, които завършват VІІ клас, през месец юни се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и на национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в VIII клас.

Националните външни оценявания се провеждат в училището, в което се обучават учениците, по график, както следва:

 • български език и литература 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
 • математика 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
 • чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на сайта на МОН до 28 юни 2023 г. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящия номер от служебната бележка и ЕГН. Учениците, които успешно издържат НВО и завършат VII клас, получават свидетелство за основно образование.

Подаване на документи за участие в приема

05 – 07 юли 2023 г.

За да продължат образованието си в VІІІ клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране е в периода от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г.
Заявленията за участие в първи и трети етап на класирането се подават по един от следните начини:

 • онлайн чрез електронната страница на МОН;
 • в училището, в което учениците завършват VІІ клас;
 • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в VІІІ клас.

Входът в платформата за подаване на заявлението за участие в първи и трети етап на класиране се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили VІІ клас.

Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава:

 • на първо място в заявлението се вписва най-желаният профил или най-желаната специалност от професия;
 • на второ – следващата по желание специалност и т.н.

Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности в заявлението. Желаните профили и специалности от професии се избират от падащо меню в рубриката „Желания“.
Учениците, които кандидатстват, трябва да отговарят на следните условия, определени в чл. 55, ал. 1, чл. 63, ал. 1, т. 5 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител/настойник.
При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 • служебната бележка за полагане на приемните изпити, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас, за удостоверяване на входящия му номер;
 • оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство на кандидата – само при кандидатстване за специалността „Компютърна анимация“;
 • документ за самоличност на кандидата.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап става на
електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети, в периода от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места.

Учениците, приети по второ и следващо желание, имат следните възможности:

 • да се запишат в училището, в което са приети;
 • да подадат заявление за участие във втори етап на класиране в училището.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран, са:

 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 • оригинал на медицинското свидетелство (само за записване в професионална паралелка).

Във втори етап на класиране участват:

 • кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;
 • кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап, не участват във втория етап на класиране и губят мястото си.

Втори, трети и четвърти етап на класиране

19 юли – 16 август 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране (до 19 юли 2023 г.)

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране (20 – 24 юли 2023 г.)

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране (25 юли 2023 г.)

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (26 – 27 юли 2023 г.)

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране (до 31 юли 2023 г.)

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране (01 – 02 август 2023 г.)

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране (до 04 август 2023 г.)

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране. (07 – 08 август 2023 г.)

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране (до 10 август 2023 г.)

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране (11 – 14 август 2023 г.)

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране (до 16 август 2023 г.)

Обявяване на записалите се ученици

до 14 септември 2023 г.

Ако и след четвъртия етап на класиране все още има незаети места, попълването им и записването на ученици става в срок, определен от директора, но не по-късно от 11 септември 2023 г.

Утвърждаването на осъществения държавен план-прием става в срок до 14.09.2023 г.

Свободни места за ученици в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

В момента няма свободни места за ученици в АЕГ „Гео Милев“ – Русе.

Клас Профил /Специалност Брой места Чужд език Подробности Забележка