Основни цели

Екоклуб „Екозис“ е ядрото на природосъобразните практики в гимназията. Работим по проекти и развиваме дейности, свързана с природосъобразния начин на живот и устойчивото развитие. Взимаме участия в различни еко форуми, състезания и активности. Считаме повишаването на осведомеността по актуални екологични теми за първата стъпка по пътя към устойчивото развитие и екологичното образование. Ето защо всеки един проект протича паралелно с информационна кампания.

Теми и дейности

 • Изготвяне на Концепция за устойчиво развитие, цели, идеи и дейности на екоклуба
 • Създаване на екокомитет и анкетна карта за екопреглед
 • Създаване на план за действие, екологичен календар и екокод на училището
 • Установяване на влиянието на училището върху околната среда в момента и в бъдеще
 • Набелязване на стратегии и участия в конкурси, проекти и дейности
 • Изграждане на стратегии и предприемане на действия за подобряване на екологията в училище и неговата околност
 • Работа по проекти и дейности, работна среща, обзор и проверка на напредъка
 • Изготвяне на ресурси за популяризиране и възпитание на устойчиво развитие и грижа за околната среда
 • Установяване на контакти във връзка с посещението на регионалното депо за разделно събиране на отпадъци
 • Установяване на контакти във връзка с посещението на градска пречиствателна станция
 • Разработки, контакти и доклади за чистотата на питейната вода в Русе и региона
 • Участие в инициатива на РИОСВ Русе за преброяване на водолюбивите птици по р. Дунав
 • Семинар/беседа на тема устойчиво развитие и управление на околната среда, като се подържа равновесието между човек и околна среда
 • Източници, видове и количество на изхвърлените отпадъци от учебния процес

и други…

Подробна програма

Общ брой часове по програма:

50 учебни часа

Брой участници:

14 ученици (от VIII, IX, X и XI клас)

Място на провеждане:

STEM център

Ден и час на провеждане:

понеделник 14:45 – 16:15 ч.

Десислава Иванова